Ponúkané produkty

Odvetvia, ktorým sa venujeme:

 

Analýza plynovservomex_4900

Emisné monitorovacie systémy

ECM Systems, s.r.o. dodáva emisné monitorovacie systémy optimalizované pre konkrétny technologický proces. Podľa aplikácie ECM využíva všetky známe metódy realizácie emisných monitorovacích systémov, ktorými sú:

 • priama extrakcia
 • zrieďovacia extrakcia
 • in-situ

Systémy ECM využívajú tieto metódy analýzy:

 • NDIR, NDUV
 • FTIR
 • fluorescencia, chemiluminiscencia
 • laserové prístroje
 • FID
 • GC

Súčasťou emisných monitorovacích systémov sú aj monitory:

 • úletu častíc
 • prietoku
 • teploty
 • tlaku

a dátové systémy v súlade s normami EN 14 181 a národnými predpismi.

Imisné monitorovacie systémy

ECM dodáva imisné monitorovacie systémy v zhode s medzinárodnými štandardmi. Komponentami imisných monitorovacích systémov bývajú:

 • plynové analyzátory SO , H S, TRS, NO , NH , O , CO, CO , VOC monitory a vzorkovače častíc podľa noriem PM10 alebo PM2.5
 • absorbčné vzorkovače plynov
 • meteorologické snímače
 • dátové systémy

ECM dodáva aj špeciálne kompaktné multikomponentné imisné systémy, ktoré umožňujú analýzu NO2, NOx, CO, O3, VOC, hlučnosti, teploty, vlhkosti a ďalších komponentov znečistenia.

Monitorovanie vnútorného prostredia

ECM dodáva prenosné a stacionárne prístroje na sledovanie:

 • koncentrácie toxických a výbušných plynov
 • prašnosti, hluku, vibrácií, mikroklímy
 • prístroje na nastavenie klimatizačných a vzduchotechnických zariadení
 • vzorkovače expozície pracovníkov na plynné a prašné kontaminanty počas pracovnej doby

Monitorovanie procesných plynov a kvapalínservomex_TDL

ECM dodáva analyzátory plynov pre široký rozsah priemyselných aplikácií. Medzi hlavné kategórie patria:

 • analyzátory O2 a CO pre riadenie spaľovacích procesov
 • analyzátory NDIR a NDUV na analýzu plynov v chemických, petrochemických, potravinárskych, metalurgických, sklárskych a keramických procesoch
 • analyzátory určené na riadenie cementárenských a mangánových pecí
 • analyzátory čistoty plynov pre technologické, potravinárske a medicínske plyny
 • analyzátory zloženia a výhrevnosti energetických plynov
 • prístroje na analýzu bioplynov
 • analyzátory na riadenie Clausových procesov pre rafinérie, koksovne a chémiu
 • analyzátory sírovodíka a sírnych zložiek v petrochemických aplikáciách
 • NIR systémy pre blending benzínu, motorovej nafty a výrobu aromátov
 • procesné chromatografy
 • prístroje na analýzu síry v benzíne a nafte
 • analyzátory pre výrobu chlóru a PVC
 • analyzátory farby a zákalu benzínu a motorovej nafty
 • prístroje na analýzu vody a rosného bodu v rozličných plynoch a v kvapalinách

Monitorovanie úniku toxických alebo výbušných plynov a požiarov

 • stacionárne a prenosné systémy detekcie toxických a výbušných plynov
 • optické detektory požiaru, obzvlášť vhodné pre petrochemické podniky, výrobu a horľavých plynov, letecké hangáry, papierne, atď.

 

Analýza vody

ECM dodáva monitorovacie systémy na sledovanie:

 • pitnej vody
 • odpadových vôd
 • technologickej vody
 • povrchových vôd
 • podzemných vôd

Dodávaná analytická technika zabezpečuje pri nízkych nárokoch na prevádzku a údržbu dobrú zhodu s referenčnými laboratórnymi metódami.

Hlavnými prístrojovými kategóriami sú:

 • Spektrometrické prístroje, ktoré môžu byť vnorené priamo do monitorovanej vody bez potreby chemikálií a rutinných kalibrácií a ktoré poskytujú multikomponentnú informáciu o koncentrácii zložiek znečistenia s mimoriadnou citlivosťou vo veľmi širokom rozsahu koncentrácií
 • Automatické analyzátory na báze kolorimetrie, titrácie, či potenciometrie
 • Špecializované analyzátory na sledovanie CHSK, BSK, TOC, NEL, jednotlivých uhľovodíkov, prípadne chlórovaných uhľovodíkov a toxicity
 • Analyzátory toxicity a rias pre vodárenstvo
 • Analyzátory určené na dávkovanie koagulantov a flokulantov
 • Kombinované monitory pH, ORP, rozpusteného kyslíka, vodivosti, chlóru, čpavku, dusičnanov, zákalu, chlorofylu, prieniku fotosyntetizujúceho žiarenia...
 • On-line refraktomery na určenie obsahu cukru, kyselín, výluhov a iných rozpustných zložiek
 • Prenosné a stacionárne zariadenia na odber vzoriek vody pre neskoršiu analýzu v širokej palete rozličných vyhotovení.
 • Technológie na dezinfekciu vody, riadenie aerácie, dávkovanie koagulantov, anaeróbnych ČOV, redukciu arzénu, či rozpúšťadiel vo vode

 

Analýza častíc

ECM ponúka špecializované riešenia v oblasti sledovania veľkosti a koncentrácie častíc:

 • kontinuálne monitory koncentrácie aerosolov v okolitom ovzduší a pracovnom prostredí
 • kontinuálne prístroje na sledovanie koncentrácie tuhých znečisťujúcich látok v emisiách
 • monitory správnosti funkcie textilných filtrov
 • vzorkovanie častíc s možnosťou následnej analýzy na obsah ťažkých kovov podľa noriem PM10, PM2.5 a PM1
 • čítače častíc
 • monitory rozdelenia veľkosti častíc
 • testery filtrov a plynových masiek
 • analyzátory častíc v emisiách spaľovacích motorov
 • monitory vysušovania sprejov
 • prístroje na sledovanie práškových produktov v potrubiach

 

Sledovanie rýchlosti a rozmerov

ECM dodáva úplný sortiment bezkontaktných laserových prístrojov na presné sledovanie rýchlosti, dĺžky a rozmerov rozličných produktov.

 

Prístrojové objekty

Prístrojové objekty sú vyhotovené zo sendvičových komponentov z hliníka a plastov. Pri nízkej hmotnosti a pri vynikajúcich tepelno-izolačných vlastnostiach umožňujú optimálne umiestnenie analytických, komunikačných a navigačných prístrojov pre široký rozsah stacionárnych i mobilných aplikácií v rozličných klimatických podmienkach.

 

Priemyselné riadiace systémy a snímače

ECM dodáva široký sortiment prostriedkov priemyselnej automatizácie:

 • DCS riadiace systémy pre petrochemické, chemické a energetické aplikácie
 • automatické ventily a akčné členy
 • snímače a prevodníky s analógovou i digitálnou komunikáciou
 • špeciálne riešenie na sledovanie tlaku a prietoku aj v extrémnych aplikačných podmienkach

 

Hydrometeorológia

ECM dodáva kvalitné systémy pre profesionálne hydrologické a meteorologické aplikácie:

 • meteorologické a klimatologické monitorovacie stanice a ich komponenty
 • zrážkomerné stanice
 • hydrologické stanice
 • miniatúrne hydrologické systémy určené na umiestnenie vo vrtoch podzemných vôd
meteo