Úradné oznamy

Operačný program - kvalita životného prostredia

Názov projektu:

Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti ECM Systems, s.r.o.

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti spoločnosti na základe vypracovaného energetického auditu realizáciou navrhovaných opatrení vo výrobnom areáli v obci Partizánska Ľupča. Sú navrhnuté dve opatrenia:

1/rekonštrukcia budovy (SO-01-Dielňa) spočívajúca v zateplení obvodového a strešného plášťa s výmenou otvorových výplní a

2/ rekonštrukcia vykurovania s nahradením existujúceho kotla na tuhé palivo.

 

Realizáciou projektu sa usporia primárne energetické zdroje a prispeje sa k ochrane životného prostredia znížením produkcie CO2, čo je vyjadrené prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu.